Договор Купли-Продажи


                                                                                                                                 ДОГОВІР  КУПЛІ-ПРОДАЖУ   __________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               «___» ___________ 201__ г.    

 

    ФОП Курдюков Генадій Миколайович іменований  надалі «Продавець»,на основі Единого Державного реєстра № 2 026 000 0000 040882, ИНН 2508409055,

в особі директора Курдюкова Генадія Миколайовича з однієї сторони _________________________________________________

іменований надалі «Покупець» з іншої сторони, разом іменовані надалі «Сторони», уклали цей договір про наступне :

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1Продавець зобов'язується доставити і передати у власність Покупця, товар без пошкоджень, а Покупець відповідно до умов Договору оплатити і прийняти товар, вказаний в п.1.2.

  і Додатку Бланк-заказа №2 або специфікації до Договору купівлі-продажу.

1.2. Специфікація

 

Найменування (торгова марка, колір, розмір)

К-сть

Ціна

Сума

1


 

 

 

 

 

 

 

 

2


 

 

 

       

 

Разом :

 

 

 

2.1. Ціна товару визначається в момент укладення Договору.

2.2 У момент укладення Договору Покупець сплачує від 80% ціни товару.

2.3  Разом  до сплати:            грн.

      Сплачено за чеком:                грн.

2.4 Залишок суми за товар при його наявності (виготовленні):           грн.

  

3. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ТОВАРУ.

3.1 Продавець здійснює доставку товару без пошкоджень, зазначеного в п.1.2. в магазин, в строк не пізніше  (    ) календарних днів з дня укладення Договору.

3.2.  Доставка товару Покупцю здійснюється після настання обставин, зазначених в п.3.1. Договору та виконання Покупцем обов'язків по сплаті суми, зазначеної в п.2.3 і п.2.4 договору. День і час доставки товару Покупцеві, Сторони обговорюють додатково.

3.3. Доставка до входу в будівлю (під'їзду), вказаною Покупцем, здійснюється за рахунок Покупця. Продавець знімає з себе відповідальність за цілісність товару при доставці товару до будівлі (під'їзду) або його підйому в квартиру.

3.5 Підйом товару в квартиру є платною договірної послугою між Покупцем і іншими особами за умови працюючого ліфта, в разі негабаритного розміру, відсутність ліфта або його неробочого стану.

3.6 Вартість установки і дата (установки, монтажу) дверей здійснюється згідно з домовленістю між Покупцем і установщиком,монтажником  (іншими особами) за раніше і є платною послугою. Контакти монтажників можуть бути надані Продавцем в магазині. Продавець не несе відповідальність за домовленість між Покупцем і Установником, дати і вартості установки дверей.

3.7 Відповідальність за розміри несе Продавець, якщо були вказані згідно установщиками, котрі заміряти від підприємства.                                                             

                                                                                                                                              4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

4.1. Продавець зобов'язаний передати товар, зазначений в п.1.2. Договору, Покупцеві в порядку і в терміни, встановлені в Договорі

4.2. У разі порушення Продавцем терміну доставки товару встановленого в п.3.1. Договору, Продавець сплачує Покупцю за кожен день прострочення неустойку (пені) в розмірі 0,01% суми попередньої оплати товару.

Неустойка (пені) стягується з дня, коли за Договором купівлі-продажу передача товару Покупцеві повинна була бути здійснена, до дня передачі товару Покупцеві або до дня задоволення вимоги Покупця про повернення йому попередньо сплаченої ним суми (п.3 ст.23.1. Закону про захисту прав споживачів).

4.3. У разі якщо доставка товару зроблена у встановлений термін, але товар не був переданий Покупцю з його вини, нова доставка проводиться в нові терміни, узгоджені з Продавцем після повторної оплати Покупцем вартості послуги з доставки товару.

4.4. Покупець зобов'язаний здійснити перевірку товару по кількості і асортименту відповідно до Договору та Додатку Бланк-замовлення до Договору при доплаті суми згідно п.2.4. За цілісність товару за межами території магазину Продавець не несе відповідальність.

4.5. У разі дострокового розірвання даного Договору з ініціативи Покупця після запуску у виробництво товару, Продавець, у встановлені Законом терміни здійснює повернення обумовленої в п.2.2. Договору суми і утримує з внесеного Покупцем внеску 20% загальної ціни товару, зазначеної в п.2.3. цього Договору в свою користь.

                                                                                                                             5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. Право власності на товар переходить до Покупця в момент 100% оплати вартості товару, зазначеної в п.2.3. і 2.4. Договору

5.2. Гарантійне обслуговування становить 6 -60 міс. в залежності від гарантії представленої виробником, з дня підписання договору і поширюється на виявлені в процесі експлуатації дефекти які  виникли з вини виробника.

5.2. Кожна зі сторін зобов'язана виконувати свої зобов'язання належним чином, надаючи можливе сприяння іншій Стороні.

5.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків відповідно до Договору та Цивільним Кодексом України.

5.4. Спори і розбіжності, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів, відповідно до чинного законодавства України. Сторони зобов'язані вжити всіх заходів для вирішення розбіжностей в досудовому порядку.

5.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання викликане обставинами непереборної сили (форс-мажорні обставини)

                                                                                                                                             6. ІНШІ УМОВИ .

6.1. Строки, передбачені цим Договором.

6.2. У разі затримки поставки товару, вказаного в п.1.2. Договору з причини незалежної від Продавця, Продавець залишає за собою право на дострокове розірвання договору з наданням Покупцеві документального підтвердження

даного факту і поверненням Покупцеві коштів, сплачених за товар.

6.3. Всі питання, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

6.4. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу в тому випадку, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані Сторонами.

6.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої зобов'язання за цим Договором третім особам без письмової згоди на те іншої Сторони.

6.6. Цей Договір складений в двох примірниках, по одному для кожної зі сторін, які мають однакову юридичну силу.

 

                                                                                                                7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ .

 7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання.

Продавець:                                                                                                                                          Покупець:

ФОП Курдюков Г.М.                                                                                                                  П.І.П ____________________________

ИНН 2508409055                                                                                                                         Адреса: _________________________

Р\Р 26001051529790                                                                                                                     моб. _____________________

 в ПАТ «ПриватБанк»

 ЄДРПОУ 14360570

 код банку 354347

 

Підпис :____________________Курдюков Г.М.                                                                   Підпис Покупця: ____________________                                                                                          

Купить автомобильные инструменты в Харькове, Украина